L-V: 08:00-17:00
S-D: 08:00-12:00 si 13:00-17:00
Telefon: 021 9193 (numar cu tarif normal)
vanzari@preturipentrutine.ro
169 magazine in Romania, Bulgaria si Republica Moldova Peste 6.000.000 de clienti multumiti

Regulament Oficial al Campaniei Promoționale „Tombola de Paste”

 
 
 
Regulament Oficial al 
 Campaniei Promoționale „Tombola de Paste”
  
Perioada Campaniei: 03 Aprilie 2017 – 30 Aprilie 2017


Sectiunea 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI
1.1 Organizatorul loteriei publicitare „Tombola de Paste” ( denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este societatea PRETURI PENTRU TINE SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană juridică romậnă, cu sediul în Sos. Industriilor nr. 53, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/17601/2006, Cod Unic de Înregistrare RO 19159270, cont bancar RO38 RZBR 0000 0600 1837 3643  deschis  la Raiffeisen Bank, reprezentata de dl. Anastassios Panayotopoulos  in calitate de Administrator
1.2 Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile art. 41 si urmãtoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, în scop de reclamă şi publicitate pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de către PRETURI PENTRU TINE SRL (“Organizatorul”).
1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate / participant, oricand pe perioada concursului pe site-ul www.ppt.ro, precum si în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României, conform listei din Anexa nr. 1. Anexele sau actele aditionale al Regulamentului Oficial fac parte integrata din acesta.
 
Sectiunea 2.DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1 La Campania „Tombola de Paste” poate participa orice persoană fizică, care a implinit la data inceperii campaniei varsta de 18 ani.
2.2 Nu pot participa la campania promoțională: persoanele juridice, indiferent de forma de organizare a acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA), angajatii Preturi Pentru Tine SRL și rudele de gradul 1 ale acestora, precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani.
2.3 Participarea la campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
2.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.ppt.ro.
 
Sectiunea 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
3.1 Campania „Tombola de Paste” se desfaşoară începând cu data de 3 aprilie 2017, ora 10:00 (inclusiv) şi până la 30 aprilie 2017, ora 23:00 (inclusiv) în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României, conform listei din Anexa nr. 1.
3.2 Campania promotionala nu se desfasoara in magazinul online al Organizatorului, pe site-ul www.ppt.ro.
 
Sectiunea 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1 Orice persoană care cumpără produse din magazinele Organizatorului, conform listei din Anexa nr. 1, în perioada 03.04.2017, ora 10:00 (inclusiv) – 30.04.2017, ora 23:00 (inclusiv), va avea sansa sa intre in tragerea la sorti pentru a castiga o Sesiune de Infrumusetare (denumita in continuare “Premiu”), la un salon de infrumusetare, desemnat de Organizator, in valoare de maxim 100 lei (TVA inclus). Participarea se va face prin completarea Talonului de Inscriere la Tombola, conform modelului din Anexa nr. 2 (denumit in continuare “Talonul”) si introducerea ulterioara a acestuia in urna special desemnata situata in magazinele Organizatorului.
4.2 Ȋn cadrul loteriei publicitare, un Participant poate câştiga şi i se va oferi maximum 1 (un) Premiu.
4.3 Niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi ȋnlocuit cu contravaloarea ȋn bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.
4.4 Câştigãtorii vor primi din partea Organizatorului un Premiu, constand intr-o sesiune de infrumusetare (de ex.: servicii de frizerie/coafura, cosmetica, manichiura/pedichiura etc.) la un salon de infrumusetare, desemnat de Organizator (in orasul in care se afla magazinul Preturi Pentru Tine de unde au facut cumparaturile si au completat talonul de participare), in valoare de maxim 100 lei (TVA inclus). In cazul in care serviciile alese de castigator vor depasi valoarea Premiului, respectiv, 100 lei (TVA inclus), castigatorul va suporta diferenta de pret dinte Valoarea totala a serviciului ales si valoarea Premiului.
 
Sectiunea 5. TRAGEREA LA SORŢI
5.1 Tragerea la sorţi a câştigătorilor PREMIILOR va avea loc după cum urmează:
In data de 8 mai 2017 la sediul Organizatorului, o comisie formată din un notar si reprezentantul legal al Organizatorului, vor efectua o tragere la sorți în cadrul căreia vor fi desemnaţi câştigãtorii PREMIILOR CAMPANIEI.
5.2 Extragerea se va face pentru fiecare magazine participant in campanie. La aceastã tragere la sorţi vor participa toate Taloanele inscrise in campanie in perioada Campaniei.
5.3 Organizatorul se obliga sa faca publica lista castigatorilor pe site-ul www.ppt.ro si in Magazinele Participante ȋncepând cu data de 10 mai 2017.
5.4 Un participant poate primi 1 (un) singur Premiu pe ȋntreaga duratã a Campaniei.
5.5 Câştigătorii vor fi contactati telefonic începând cu ziua următoare celei în care au fost desemnaţi câştigători, de către reprezentantul Organizatorului.
5.6 Pânã la data de 15 mai 2017, câştigătorii Premiilor se vor prezenta ȋn magazinul Organizatorului unde au depus talonul de participare la tombola, cu cartea de identitate si bonul fiscal inscris pe Talon.
5.7 Neprezentarea bonului fiscal inscris pe Talon atrage după sine imposibilitatea intrarii in poseisa Premiului.
5.8 Neprezentarea câştigătorilor Campaniei în vederea ridicării Premiilor, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile, iar premiile nefolosite vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.
5.9 Cheltuielile privind intrarea în posesia Premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.
5.10 Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a Premiilor câştigate.
 
Sectiunea 6. CONTESTAŢII
 6.1 Cererea  scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta loterie publicitară în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului, trebuie depusă la casieria Magazinului Participant în termen de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la anuntarea castigatorilor, orice sesizare în acest sens, depusă după trecerea termenului de mai sus, fiind considerata nulă de drept şi neavenită.
6.2 Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate, conform celor menţionate anterior.
6.3 Premiile ce vor fi anulate vor fi evidenţiate într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului şi vor rămâne la dispoziţia sa.
 
Sectiunea 7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001
7.1 Organizatorul, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, în scopul acordării premiilor în cadrul loteriei publicitare. Prin completarea câmpurilor relevante din talonul de participare (Anexa 2), participanții își exprimă acordul explicit pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării premiilor de către Organizator. Refuzul de a furniza datele menționate în talonul de participare (Anexa 2) determină imposibilitatea participării în cadrul loteriei publicitare.
7.2 De asemenea, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, prevăzute in Anexa 1, în scopuri de reclamă şi publicitate. Prin bifarea căsuței “DA” talonul de participare (Anexa 2) , participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia cu respectarea  dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de participanţi către entităţi afiliate sau alte terţe entităţi, după cum urmează: societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi bancare, furnizori de bunuri sau servicii.
7.3 Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.
7.4 Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 4 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.
7.5 În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei  prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
7.6 De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
7.7 În vederea exercitării drepturilor menţionate la paragrafele (3) - (6) de mai sus, participanţii vor adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Organizatorului.
7.8 Prin acceptarea premiului, câștigătorul este de acord ca numele său și premiile câștigate să fie făcute publice de către Organizator. În baza acordului expres al câștigătorului, Organizatorul va putea utiliza în scopuri publicitare imaginea și alte date de identificare ale câștigătorului (e.g. nume, penume, adresa, vârsta etc.), inclusiv prin publicarea acestora în materiale publicitare (după caz, tipărite, audio sau video).
7.9 Câștigătorul nu va putea să emită pretenţii financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.
 
Sectiunea 8. VALOAREA PREMIILOR
8.1 Ȋn perioada de desfăşurare a Campaniei se va acorda un numãr total de 136 Premii, fiecare in valoare de maxim 100 lei (TVA inclus), conform prezentului Regulament, a cãror valoare totalã maximă este de 13.600 lei (TVA inclus).
 
Sectiunea 9. FORŢA MAJORĂ
9.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui regulament.
 
ORGANIZATOR
 PRETURI PENTRU TINE SRL
Administrator
Anastassios Panayotopoulos 
Anexa 1 la
 
 
 
Regulament Oficial al
 
 
 
Campaniei Promoționale „Tombola de Paste”
Magazine participante

Cod Magazin
Adresa
Localitate
AB1
Bd. Revolutiei 1989, Nr.16,
Alba Iulia
ADJ
Str. Republicii, bl.89, sc.1, parter
Adjud
AGN
Strada 1 Decembrie, nr. 31.
Agnita
AID
Str Cuza Voda,nr 3, Parter
Aiud
ALS
Piata Unirii, Nr. 11,
Alesd
AR1
Calea Aurel Vlaicu, Bl I3, Ap. 29,
Arad
AR2
Str. Crisan, nr. 8, nr. ap. 1,
Arad
B01
Sos. Alexandriei, nr. 152, parter, G.F.11 (Cora Alexandriei)
Bucuresti
B02
Bld. Iuliu Maniu, Nr.19, Unitatea nr. B39 (Cora Lujerului)
Bucuresti
BAR
Hala Centrala, Parter
Barlad
BC1
Str. Pieţii, Nr. 4,
Bacau
BCL
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1,
Beclean
BLJ
Str. Eroilor, Nr. 1, Parter
Blaj
BM1
B-dul Bucuresti, nr.26A, et. Parter,
Baia Mare
BM3
Bd. Unirii, Nr. 14, Parter,
Baia Mare
BOL
Str. Partizani, Nr.1,
Bolintin-Vale
BOT1
Piata centrala, Platou B, Parter, Spatiul U4,
Botosani
BOT2
Str. Primaverii nr.11, Scara B,
Botosani
BRD
Str. Republicii, Bl. 5, Sc. C, Parter,
Brad
BRS
Str. Victoriei, Nr.3, Bl.48, Parter,
Borsa
BS1
Str. Liviu Rebreanu, Nr.22, Parter,
Bistrita
BUH
Str. Republicii nr.3, Intrarea B,
Buhusi
CAG
Str. Traian, Tronson 16,
Curtea de Arges
CAR
Calea Armata Romana, Bl. 15, Parter,
Carei
CLF
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 44
Calafat
CLM
Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 2,
Campulung Moldovenesc
CMN
Str. Republicii, nr. 62
Comanesti
CMP
Strada Mihai Viteazu, nr. 1, bl. D
Campia Turzii
CPN
Str. Revolutia 1848, Nr.21,
Campeni
CRS
Strada Libertatii, nr.20,
Cristuru Secuiesc
CT1
Str. Cumpenei, nr.2, Unitatea nr. P13 (Cora Bratianu)
Constanta
CT2
Str. Stefan cel Mare, nr. 55
Constanta
CVS
Str. Libertatii, Nr. 18, Bl7, Ap3, Parter,
Covasna
DAR
Str. Pietii D.Voda,
Darabani
DEJ
P-ta Bobilna, nr. 8-10,
Dej
DET
Str. Victoriei, Nr. 17-19, SAD 3,
Deta
DEV
Bd. Decebal, Bl. C, Parter,
Deva
DEV2
Str. Iuliu Maniu, Bl. 4, Et. parter, ap. fn,
Deva
DOR
Str. Dumitru Pompei,Nr 56,Parter
Dorohoi
DRG
Str. Gib Mihaescu, Nr.10, Bl. 90, Parter
Dragasani
DT1
Str. Smirdan, Nr. 32,
Drobeta-Turnu Severin
FAL
Str. 2 Graniceri, nr.2, Bl.2, Sc. A, Parter,
Falticeni
FGS
Str. Tabacari, Nr.3, Bl. 4, Sc. B,
Fagaras
FLA
Sat Flamanzi, Str. Principala,
Flamanzi
GHE
Str.Miron Cristea nr.2,
Gheorgheni
GHM
Piata Republicii, nr.6, parter,
Gura Humorului
GRL
Str. Armeneasca, Nr. 52, Parter,
Gherla
GST
Str.13 Decembrie, Bl C3(3), Sc A, Et Parter,
Gaesti
HAR
Str. Rozelor, Nr.2C,
Harsova
HRL
Str. Stefan cel Mare si Sfant, Bl. 22,
Harlau
HTG
Str. Tudor Vladimirescu, Bl.13C, Ap. P3, Parter
Hateg
HUE
Str. P-ta Republicii, Nr.8, Bl. A, Ap.108, Parter,
Huedin
HUN
Str. G. Enescu, Nr. 9, Parter,
Hunedoara
HUN2
Str. M. Viteazu, Complex MicroIII Dunarea, Parter,
Hunedoara
HUS
Str. 1 Mai, Bl. 20, Sc. E, Parter,
Husi
INE
Str. Republicii, Nr. 44, Ap. 3, Parter,
Ineu
INS
Sos. Brailei, Nr.33,
Insuratei
IS1
Str. Garii, Nr. 7, Mezanin, Bl. L16, Parter,
Iasi
IS2
B-dul Alexandru Cel Bun, nr. 30, bl. H3-H4, parter
Iasi
IS4
Bd. Socola, Nr.2, Bl. F, Sc. F, Parter,
Iasi
JIB
Cartier 1 Mai, Bl. S14, Nr. 17/A,
Jibou
LDS
B-dul 1 Decembrie 1918, BL. 15, SC. 5, Parter,
Ludus
LEH
Str. N.Titulescu nr.60,
Lehliu Gara
LGJ
Str. Al. Mocioni, nr. 13, camera 3,
Lugoj
LPV
Str. Nicolae Balcescu, Nr. 22, Ap. 3,
Lipova
LUP
Strada Aleea Narciselor, nr.10/A, Parter,
Lupeni
MAR
Calea Republicii, Nr.18, Bl. A5, Sc. A, Parter,
Marghita
MDG
Str. Republicii, nr. 9, bl. G2, parter,
Medgidia
MED
Str.Regele Ferdinand I,Nr.24,Parter,
Medias
MIE
Str.Pietii nr.2, Parter,
Miercurea Ciuc
MOI
Str. Tudor Vladimirescu, Bl. A4, Sc. A, Parter
Moinesti
MSC
Str. Republicii, Nr 27, Parter
Campulung
NEG
Str. Unirii, Bloc N, Parter,
Negresti
NGO
Str. Victoriei, Bl. 9, Spatiul 2D,
Negresti-Oas
NSD
Bld. Granicerilor Et. Parter, Ap. 6
Nasaud
ODO
Str. Kossuth Lajos nr.33, Parter,
Odorheiu Secuiesc
OLT
Str. Argesului nr 58A
Oltenita
ONS
Calea Republicii, Nr. 66, Parter, Scara A,B,
Onesti
OR1
Piata Cetatii, Nr.1, Parter,
Oradea
ORS
Str Nicolae Balcescu,Nr 6,Parter
Orastie
OSV
Magazin Alimentar BIG, Nr. 5, Centrul Civic,
Orsova
PAN
Str. M-sal Ioan Antonescu, Bl.C5, Sc.B, Parter,
Panciu
PAS
Str. Cuza Voda, Bl.A2 BIS, Parter,
Pascani
PAT
Al. Ioan Cuza, Nr. 31,
Patarlagele
PET
Str 1 Decembrie 1918, Bloc 80, Parter
Petrosani
PT1
Str. Victoriei, nr.2, complex Fortuna
Pitesti
PTN
Str. Dimitrie Leonida, FN
Piatra Neamt
PTN2
Bd. Traian, Bl. S5, Parter,
Piatra Neamt
PUC
Str. Fantanelor, Bl.Sarmis II, Sc.A, Parter,
Pucioasa
RAD
Str. Stefan cel Mare nr.27,
Radauti
RGN
Str. Petru Maior, Nr. 46, ap. 4, parter,
Reghin
ROM
Str. Unirii, Bl.2,
Roman
ROV
Str. Prieteniei, Nr. 9, Bl.A5,
Rovinari
ROZ
Str. N.Roznoveanu,
Roznov
RS1
Bd. Republicii, Nr. 23, Bl. 23, Sc 4, Ap. 1,
Resita
SAC
Piata Libertatii, Nr. 28, Bl. Complex Comercial, P
Sacueni
SAV
Str. 1 Decembrie nr.16,
Saveni
SCV
Str. Calea Unirii, Nr. 39, Bl. 92, Sc. L, Parter
Suceava
SCV2
Piata G. Enescu (respectiv Piata Mica),
Suceava
SCV3
Str. Stefan cel Mare, Nr. 3, Bl. 8, Parter,
Suceava
SEB
Str. L. Blaga, Nr. 42, Ap. 4, Parter
Sebes
SFG
Str Petofi Sandor,Nr 27,Parter
Sfantu Gheorghe
SGH
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, ap.1,
Sighisoara
SGM
Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Bl. M5, Parter,
Sighetu Marmatiei
SGR
Str. Unirii, nr. 80, Bl. A4,
Segarcea
SLN
Str. Republicii, nr.11, bl.D3, nr. ap. XXIII
Salonta
SM1
Micro 16, Str. Careiului, Bloc C7, Parter,
Satu Mare
SM2
Str. I. C. Bratianu, Nr. 5, spatiu com 3 , Parter,
Satu Mare
SML
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 4, Parter
Simleu Silvaniei
SNC
Str. Republicii, Nr. 11,
Sannicolau Mare
SRT
Str. Latcu Voda, Nr. 1,
Siret
TAN
Str. Bucuresti, Bl.84, Parter,
Tandarei
TG1
Str Garii, Nr. 6, Complex Comercial "Pavcom",
Targoviste
TGB
Str. G-ral Er. Grigorescu, Nr. 72, Bl. A0, Sc. 1,
Targu Bujor
TGF
Str. Cuza Voda, Bl.43A, Parter
Targu Frumos
TGM
Str.Revolutiei, Nr. 1, Parter,
Targu Mures
TGM2
Bd. 1848, Nr 19, Parter,
Targu Mures
TGS
Str. Curtea 13, Nr. 2, Parter
Targu Secuiesc
TJ1
Str.Victoriei, Nr. 44,
Targu Jiu
TM1
Str. Iancu Vacarescu, nr. 24-26, ap. SAD, nr. 2
Timisoara
TM2
Str.Coriolan Brediceanu, nr.6A
Timisoara
TNT
Str Aleea Salcamilor, nr 1, Parter
Targu Neamt
TRD
Str Republicii, Nr 39, Parter,
Turda
TRM
Str. Horia, Closca si Crisan, Bl. E2, Parter
Turnu Magurele
TRN
Str.1 Mai nr.1(Str. Republicii nr.71),Parter
Tarnaveni
TSD
Str. Lacramioarelor,
Tasnad
VAS2
Str. Stefan Cel Mare, Nr. 82,
Vaslui
VCV
Calea Cernauti, nr.223,
Vicovu de Sus
VID
Str. Republicii, Nr. 7,
Videle
VIS
Str. Republicii, Nr. 2,
Viseu de Sus
VLC
Str. Preparatiei, Nr. 8A,
Vulcan
VLM
Str. Nicolae Iorga, nr. 75, bl. C1, ap. 2, parter
Valenii de Munte
VMH
Str. Republicii, Nr. 9, Bl. T16, Parter,
Valea lui Mihai
VTR
Str. Mihai Eminescu, nr. 30, parter
Vatra Dornei
ZL1
Bd.Mihai Viteazu,Nr.17,Bl.Perla,Sc.A,Ap.41/I/II/2,
Zalau
GL1
Piața Centrală, Strada Movilei, nr. 11A, parter
Galati
  
Inapoi

Acest site foloseste cookie-uri pentru a urmari comportamentul si pentru a imbunatati experiența dumneavoastra pe site. Puteti sterge oricand cookie-urile salvate accesand setarile avansate ale browser-ului.
Politica de confidentialitate