Regulament Oficial al

 Campaniei Promoționale „Aniversare PPT 11 ani”

 

Perioada Campaniei: 6 Noiembrie 2017 – 3 Decembrie 2017

 

Sectiunea 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI

1.1 Organizatorul loteriei publicitare „Aniversare PPT 11 ani” ( denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este societatea PRETURI PENTRU TINE SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană juridică romậnă, cu sediul în Sos. Industriilor nr. 53, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/17601/2006, Cod Unic de Înregistrare RO 19159270, cont bancar RO38 RZBR 0000 0600 1837 3643  deschis  la Raiffeisen Bank, reprezentata de Dna Ana Maria Stan in calitate de Director Marketing.

1.2 Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile art. 41 si urmãtoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, în scop de reclamă şi publicitate pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de către PRETURI PENTRU TINE SRL (“Organizatorul”).

1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate / participant, oricand pe perioada concursului pe site-ul www.ppt.ro, sectiunea REGULAMENTE PROMOTII, precum si în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României, conform listei din Anexa nr. 1 (denumite in cele ce urmeaza „Magazinele”). Anexele sau actele aditionale al Regulamentului Oficial fac parte integrata din acesta.

 

Sectiunea 2.DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1 La Campania „Aniversare PPT 11 ani” poate participa orice persoană fizică, care a implinit la data inceperii campaniei varsta de 18 ani.

2.2 Nu pot participa la campania promoțională: persoanele juridice, indiferent de forma de organizare a acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA), angajatii Preturi Pentru Tine SRL și rudele de gradul 1 ale acestora, precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani.

2.3 Participarea la campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

2.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.ppt.ro.

 

Sectiunea 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

3.1 Campania „Aniversare PPT 11 ani” se desfaşoară începând cu data de 6 noiembrie 2017, ora 7:30 (inclusiv) şi până la 3 decembrie 2017, ora 23:00 (inclusiv) în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României, conform listei din Anexa nr. 1.

3.2 Campania promotionala se desfasoara si in magazinul online al Organizatorului, pe site-ul www.ppt.ro.

 

Sectiunea 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Orice persoană care cumpără produse din magazinele Organizatorului, indiferent de valoare acestora, în perioada 06.11.2017, ora 7:30 (inclusiv) – 3.12.2017, ora 23:00 (inclusiv) si completeaza „TALONUL DE INSCRIERE LA TOMBOLA” (astfel cum este acesta descris in Anexa nr. 2 a prezentului Regulament, denumit in cele ce urmeaza „Talonul”), va avea sansa sa intre in tragerea la sorti pentru a castiga o sesiune de cumparaturi  in valoare de 50 lei (TVA inclus) pe care o va efectua in magazinele PPT, sau un pachet turistic de Revelion (denumite in continuare “Premii”). Participarea se va face prin completarea Talonului de Inscriere la Tombola, conform modelului din Anexa nr. 2 (denumit in continuare “Talonul”) si introducerea ulterioara a acestuia in urna special desemnata situata in magazinele Organizatorului.

4.2 Ȋn cadrul loteriei publicitare, un Participant poate câştiga şi i se va oferi maxim 1 (un) Premiu.

4.3 Niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi ȋnlocuit cu contravaloarea ȋn bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

4.4 Câştigãtorii vor primi din partea Organizatorului un Premiu, constand intr-o sesiune de cumparaturi  in valoare de 50 lei (TVA inclus) pe care o va efectua in magazinele PPT (in magazinul Preturi Pentru Tine de unde au facut cumparaturile si au completat talonul de participare), sau marele premiu constand intr-un pachet turistic de Revelion pentru 4 persoane. In cazul in care produsele alese de castigator in cadrul sesiunii de cumparaturi vor depasi valoarea Premiului, respectiv, 50 lei (TVA inclus), castigatorul va suporta diferenta de pret dintre Valoarea totala a produselor alese si valoarea Premiului.

 

Sectiunea 5. TRAGEREA LA SORŢI

5.1 Tragerea la sorţi a câştigătorilor PREMIILOR va avea loc după cum urmează:

In data de 11 decembrie 2017 la sediul Organizatorului, o comisie formată din un notar public si reprezentantul legal al Organizatorului, vor efectua o tragere la sorți în cadrul căreia vor fi desemnaţi câştigãtorii PREMIILOR CAMPANIEI. In cazul participantilor online, castigatorii vor fi trasi la sorti prin intermediul platformei www.random.org.

5.2 Extragerea se va face pentru fiecare magazin participant in campanie. La aceastã tragere la sorţi vor participa toate Taloanele inscrise in campanie in perioada Campaniei. Se vor extrage 1411 castigatori ai premiilor si 2822 rezerve.

5.3 Organizatorul se obliga sa faca publica lista castigatorilor pe site-ul www.ppt.ro si in Magazinele Participante ȋncepând cu data de 12 decembrie 2017.

5.4 Un participant poate primi 1 (un) singur Premiu pe ȋntreaga duratã a Campaniei.

5.5 Câştigătorii vor fi contactati telefonic începând cu ziua următoare celei în care au fost desemnaţi câştigători, de către reprezentantul Organizatorului. In eventualitatea in care unul dintre castigatori nu poate fi contactat, se va recurge la contactarea rezervelor, pentru oferirea premiilor.

5.6 Pânã la data de 31 decembrie 2017, câştigătorii Premiilor se vor prezenta ȋn magazinul Organizatorului unde au depus talonul de participare la tombola, cu cartea de identitate si bonul fiscal inscris pe Talon. Intrarea in posesie a premiilor se face in baza unui proces verbal incheiat intre castigator si reprezentantul Organizatorului.

5.7 Neprezentarea bonului fiscal inscris pe Talon atrage după sine imposibilitatea intrarii in posesia Premiului.

5.8 Neprezentarea câştigătorilor Campaniei în vederea ridicării Premiilor, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile, iar premiile nefolosite vor rămâne la dispoziţia Organizatorului.

5.9 Cheltuielile privind intrarea în posesia Premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.

5.10 Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a Premiilor câştigate.

 

Sectiunea 6. CONTESTAŢII

 6.1 Cererea  scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta loterie publicitară în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului, trebuie depusă la casieria Magazinului Participant în termen de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la anuntarea castigatorilor, orice sesizare în acest sens, depusă după trecerea termenului de mai sus, fiind considerata nulă de drept şi neavenită.

6.2 Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate, conform celor menţionate anterior.

6.3 Premiile ce vor fi anulate vor fi evidenţiate într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului şi vor rămâne la dispoziţia sa.

 

Sectiunea 7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001

7.1 Organizatorul, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, în scopul acordării premiilor în cadrul loteriei publicitare. Prin completarea câmpurilor relevante din talonul de participare (Anexa 2), participanții își exprimă acordul explicit pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării premiilor de către Organizator. Refuzul de a furniza datele menționate în talonul de participare (Anexa 2) determină imposibilitatea participării în cadrul loteriei publicitare.

7.2 De asemenea, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, prevăzute in Anexa 1, în scopuri de reclamă şi publicitate. Prin bifarea căsuței “DA” talonul de participare (Anexa 2) , participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia cu respectarea  dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de participanţi către entităţi afiliate sau alte terţe entităţi, după cum urmează: societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi bancare, furnizori de bunuri sau servicii.

7.3 Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.

7.4 Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 4 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

7.5 În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei  prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

7.6 De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

7.7 În vederea exercitării drepturilor menţionate la paragrafele (3) - (6) de mai sus, participanţii vor adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Organizatorului.

7.8 Prin acceptarea premiului, câștigătorul este de acord ca numele său și premiile câștigate să fie făcute publice de către Organizator. În baza acordului expres al câștigătorului, Organizatorul va putea utiliza în scopuri publicitare imaginea și alte date de identificare ale câștigătorului (e.g. nume, penume, adresa, vârsta etc.), inclusiv prin publicarea acestora în materiale publicitare (după caz, tipărite, audio sau video).

7.9 Câștigătorul nu va putea să emită pretenţii financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.

 

Sectiunea 8. VALOAREA PREMIILOR

8.1 Ȋn perioada de desfăşurare a Campaniei se va acorda un numãr total de 1411 Premii, dintre care 1410 sesiuni de cumparaturi fiecare in valoare de maxim 50 lei (TVA inclus) si 1 Premiu Mare constand intr-un pachet turistic (servicii cazare in 2 camere duble, la hotel de 3- 4* sau pensiune echivalenta, masa de Revelion) de Revelion, in Brasov pentru 4 persoane, in valoare de maxim 5.000 lei, conform prezentului Regulament. Valoarea totalã maximă a premiilor este de 75.500 lei (TVA inclus).

 

Sectiunea 9. FORŢA MAJORĂ

9.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui regulament.

 

ORGANIZATOR

 SC PRETURI PENTRU TINE SRL

Director Marketing

Ana Maria Stan

 

Anexa 1 la

Regulament Oficial al

Campaniei Promoționale „Aniversare PPT 11 ani”

Magazine participante

Magazin

Adresa

Oras

Judet

MAGAZIN PPT  Alba Iulia

Bd. Revolutiei 1989, Nr.16,

Alba Iulia

Alba

MAGAZIN PPT  Adjud

Str. Republicii, bl.89, sc.1, parter

Adjud

Vrancea

MAGAZIN PPT  Agnita

Strada 1 Decembrie, nr. 31.

Agnita

Sibiu

MAGAZIN PPT  Aiud

Str Cuza Voda,nr 3, Parter

Aiud

Alba

MAGAZIN PPT  Alesd

Piata Unirii, Nr. 11,

Alesd

Bihor

MAGAZIN PPT  Arad 1

Calea Aurel Vlaicu, Bl I3, Ap. 29,

Arad

Arad

MAGAZIN PPT  Arad 2

Str. Crisan, nr. 8, nr. ap. 1,

Arad

Arad

MAGAZIN PPT  Bucuresti Cora Alexandriei

Sos. Alexandriei, nr. 152, parter, G.F.11 (Cora Alexandriei)

Bucuresti

Bucuresti

MAGAZIN PPT  Barlad

Hala Centrala, Parter

Barlad

Vaslui

MAGAZIN PPT  Bacau

Str. Pieţii, Nr. 4,

Bacau

Bacau

MAGAZIN PPT  Beclean

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1,

Beclean

Bistrita Nasaud

MAGAZIN PPT  Blaj

Str. Eroilor, Nr. 1, Parter

Blaj

Alba

MAGAZIN PPT  Baia Mare 1

B-dul Bucuresti, nr.26A, et. Parter,

Baia Mare

Maramures

MAGAZIN PPT  Baia Mare 3

Str. Piata Izvoarelor, 17B

Baia Mare

Maramures

MAGAZIN PPT  Bolintin-Vale

Str. Partizani, Nr.1,

Bolintin Vale

Giurgiu

MAGAZIN PPT  Botosani 1

Piata centrala, Platou B, Parter, Spatiul U4,

Botosani

Botosani

MAGAZIN PPT  Botosani 2

Str. Primaverii nr.11, Scara B,

Botosani

Botosani

MAGAZIN PPT  Brad

Str. Republicii, Bl. 5, Sc. C, Parter,

Brad

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Borsa

Str. Victoriei, Nr.3, Bl.48, Parter,

Borsa

Maramures

MAGAZIN PPT  Bistrita

Str. Liviu Rebreanu, Nr.22, Parter,

Bistrita

Bistrita Nasaud

MAGAZIN PPT  Buhusi

Str. Republicii nr.3, Intrarea B,

Buhusi

Bacau

MAGAZIN PPT  Curtea de Arges

Str. Traian, Tronson 16,

Curtea de Arges

Arges

MAGAZIN PPT  Carei

Calea Armata Romana, Bl. 15, Parter,

Carei

Satu Mare

MAGAZIN PPT  Calafat

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 44

Calafat

Dolj

MAGAZIN PPT  Campulung Moldovenesc

Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 2,

Campulung Moldovenesc

Suceava

MAGAZIN PPT  Comanesti

Str. Republicii, nr. 62

Comanesti

Bacau

MAGAZIN PPT  Campia Turzii

Strada Mihai Viteazu, nr. 1, bl. D

Campia Turzii

Cluj

MAGAZIN PPT  Campeni

Str. Revolutia 1848, Nr.21,

Campeni

Alba

MAGAZIN PPT  Cristuru Secuiesc

Strada Libertatii, nr.20,

Cristuru Secuiesc

Harghita

MAGAZIN PPT  Constanta 1

Str. Cumpenei, nr.2, Unitatea nr. P13 (Cora Bratianu)

Constanta

Constanta

MAGAZIN PPT  Constanta 2

Str. Stefan cel Mare, nr. 55

Constanta

Constanta

MAGAZIN PPT  Covasna

Str. Libertatii, Nr. 18, Bl7, Ap3, Parter,

Covasna

Covasna

MAGAZIN PPT  Darabani

Str. Pietii D.Voda,

Darabani

Botosani

MAGAZIN PPT  Dej

P-ta Bobilna, nr. 8-10,

Dej

Cluj

MAGAZIN PPT  Deta

Str. Victoriei, Nr. 17-19, SAD 3,

Deta

Timis

MAGAZIN PPT  Deva 1

Bd. Decebal, Bl. C, Parter,

Deva

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Deva 2

Str. Iuliu Maniu, Bl. 4, Et. parter, ap. fn,

Deva

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Dorohoi

Str. Dumitru Pompei,Nr 56,Parter

Dorohoi

Botosani

MAGAZIN PPT  Dragasani

Str. Gib Mihaescu, Nr.10, Bl. 90, Parter

Dragasani

Valcea

MAGAZIN PPT  Drobeta Turnu Severin

Str. Smirdan, Nr. 32,

Drobeta-Turnu Severin

Mehedinti

MAGAZIN PPT  Falticeni

Str. 2 Graniceri, nr.2, Bl.2, Sc. A, Parter,

Falticeni

Suceava

MAGAZIN PPT  Fagaras

Str. Tabacari, Nr.3, Bl. 4, Sc. B,

Fagaras

Brasov

MAGAZIN PPT  Flamanzi

Sat Flamanzi, Str. Principala,

Flamanzi

Botosani

MAGAZIN PPT  Gheorgheni

Str.Miron Cristea nr.2,

Gheorgheni

Harghita

MAGAZIN PPT  Gura Humorului

Piata Republicii, nr.6, parter,

Gura Humorului

Suceava

MAGAZIN PPT  Gherla

Str. Armeneasca, Nr. 52, Parter,

Gherla

Cluj

MAGAZIN PPT  Gaesti

Str.13 Decembrie, Bl C3(3), Sc A, Et Parter,

Gaesti

Dambovita

MAGAZIN PPT  Galati

Str.Movilei nr.11A

Galati

Galati

MAGAZIN PPT  Harsova

Str. Rozelor, Nr.2C,

Harsova

Constanta

MAGAZIN PPT  Harlau

Str. Stefan cel Mare si Sfant, Bl. 22,

Harlau

Iasi

MAGAZIN PPT  Hateg

Str. Tudor Vladimirescu, Bl.13C, Ap. P3, Parter

Hateg

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Huedin

Str. P-ta Republicii, Nr.8, Bl. A, Ap.108, Parter,

Huedin

Cluj

MAGAZIN PPT  Hunedoara 1

Str. G. Enescu, Nr. 9, Parter,

Hunedoara

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Hunedoara 2

Str. M. Viteazu, Complex MicroIII Dunarea, Parter,

Hunedoara

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Husi

Str. 1 Mai, Bl. 20, Sc. E, Parter,

Husi

Vaslui

MAGAZIN PPT  Ineu

Str. Republicii, Nr. 44, Ap. 3, Parter,

Ineu

Arad

MAGAZIN PPT  Insuratei

Sos. Brailei, Nr.33,

Insuratei

Braila

MAGAZIN PPT  Iasi 1

Str. Garii, Nr. 7, Mezanin, Bl. L16, Parter,

Iasi

Iasi

MAGAZIN PPT  Iasi 2

B-dul Alexandru Cel Bun, nr. 30, bl. H3-H4, parter

Iasi

Iasi

MAGAZIN PPT  Iasi 4

Bd. Socola, Nr.2, Bl. F, Sc. F, Parter,

Iasi

Iasi

MAGAZIN PPT  Jibou

Cartier 1 Mai, Bl. S14, Nr. 17/A,

Jibou

Salaj

MAGAZIN PPT  Ludus

B-dul 1 Decembrie 1918, BL. 15, SC. 5, Parter,

Ludus

Mures

MAGAZIN PPT  Lehliu Gara

Str. N.Titulescu nr. 60,

Lehliu-Gara

Calarasi

MAGAZIN PPT  Lugoj

Str. Al. Mocioni, nr. 13, camera 3,

Lugoj

Timis

MAGAZIN PPT  Lipova

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 22, Ap. 3,

Lipova

Arad

MAGAZIN PPT  Lupeni

Strada Aleea Narciselor, nr.10/A, Parter,

Lupeni

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Marghita

Calea Republicii, Nr.18, Bl. A5, Sc. A, Parter,

Marghita

Bihor

MAGAZIN PPT  Medgidia

Str. Republicii, nr. 9, bl. G2, parter,

Medgidia

Constanta

MAGAZIN PPT  Medias

Str.Regele Ferdinand I,Nr.24,Parter,

Medias

Sibiu

MAGAZIN PPT  Miercurea Ciuc

Str.Pietii nr.2, Parter,

Miercurea Ciuc

Harghita

MAGAZIN PPT  Moinesti

Str. Tudor Vladimirescu, Bl. A4, Sc. A, Parter

Moinesti

Bacau

MAGAZIN PPT  Campulung Muscel

Str. Republicii, Nr 27, Parter

Campulung

Arges

MAGAZIN PPT  Negresti

Str. Unirii, Bloc N, Parter,

Negresti

Vaslui

MAGAZIN PPT  Negresti-Oas

Str. Victoriei, Bl. 9, Spatiul 2D,

Negresti Oas

Satu Mare

MAGAZIN PPT  Nasaud

Bd. Granicerilor Et. Parter, Ap. 6

Nasaud

Bistrita Nasaud

MAGAZIN PPT  Odorheiu Secuiesc

Str. Kossuth Lajos nr.33, Parter,

Odorheiu Secuiesc

Harghita

MAGAZIN PPT  Oltenita

Str. Argesului nr 58A

Oltenita

Calarasi

MAGAZIN PPT  Onesti

Calea Republicii, Nr. 66, Parter, Scara A,B,

Onesti

Bacau

MAGAZIN PPT  Oradea

Piata Cetatii, Nr.1, Parter,

Oradea

Bihor

MAGAZIN PPT  Orastie

Str. Nicolae Balcescu, Nr 6, Parter

Orastie

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Orsova

Magazin Alimentar BIG, Nr. 5, Centrul Civic,

Orsova

Mehedinti

MAGAZIN PPT  Panciu

Str. M-sal Ioan Antonescu, Bl.C5, Sc.B, Parter,

Panciu

Vrancea

MAGAZIN PPT  Pascani

Str. Cuza Voda, Bl.A2 BIS, Parter,

Pascani

Iasi

MAGAZIN PPT  Patarlagele

Al. Ioan Cuza, Nr. 31,

Patarlagele

Buzau

MAGAZIN PPT  Petrosani

Str 1 Decembrie 1918, Bloc 80, Parter

Petrosani

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Pitesti

Str. Victoriei, nr.2, complex Fortuna

Pitesti

Arges

MAGAZIN PPT Pitesti 2

Pitesti, Str. Traian Vuia Nr.6, parter, judetul Arges

Pitesti

Arges

MAGAZIN PPT  Piatra Neamt 1

Str. Dimitrie Leonida, FN

Piatra Neamt

Neamt

MAGAZIN PPT  Piatra Neamt 2

Bd. Traian, Bl. S5, Parter,

Piatra Neamt

Neamt

MAGAZIN PPT  Pucioasa

Str. Fantanelor, Bl.Sarmis II, Sc.A, Parter,

Pucioasa

Dambovita

MAGAZIN PPT  Radauti

Str. Stefan cel Mare nr.27,

Radauti

Suceava

MAGAZIN PPT  Reghin

Str. Petru Maior, Nr. 46, ap. 4, parter,

Reghin

Mures

MAGAZIN PPT  Roman

Str. Unirii, Bl.2,

Roman

Neamt

MAGAZIN PPT  Rovinari

Str. Prieteniei, Nr. 9, Bl.A5,

Rovinari

Gorj

MAGAZIN PPT  Roznov

Str. N.Roznoveanu,

Roznov

Neamt

MAGAZIN PPT  Resita

Bd. Republicii, Nr. 23, Bl. 23, Sc 4, Ap. 1,

Resita

Caras-Severin

MAGAZIN PPT  Rupea

Str. Republicii, nr.114-116, spatiu A+17

Rupea

Brasov

MAGAZIN PPT  Sacueni

Piata Libertatii, Nr. 28, Bl. Complex Comercial, P

Sacueni

Bihor

MAGAZIN PPT  Saveni

Str. 1 Decembrie nr.16,

Saveni

Botosani

MAGAZIN PPT  Suceava 1

Str. Calea Unirii, Nr. 39, Bl. 92, Sc. L, Parter

Suceava

Suceava

MAGAZIN PPT  Suceava 2

Piata G. Enescu (respectiv Piata Mica),

Suceava

Suceava

MAGAZIN PPT  Suceava 3

Str. Stefan cel Mare, Nr. 3, Bl. 8, Parter,

Suceava

Suceava

MAGAZIN PPT  Sebes

Str. L. Blaga, Nr. 42, Ap. 4, Parter

Sebes

Alba

MAGAZIN PPT  Sfantu Gheorghe

Str. Grof Miko Imre, nr.13, sc. B, nr. Ap. U.C. XVII

Sfantu Gheorghe

Covasna

MAGAZIN PPT  Sighisoara

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, ap.1,

Sighisoara

Mures

MAGAZIN PPT  Sighetu Marmatiei

Piata 1 Decembrie 1918, Nr. 27, Bl. M5, Parter,

Sighetu Marmatiei

Maramures

MAGAZIN PPT  Segarcea

Str. Unirii, nr. 80, Bl. A4,

Segarcea

Dolj

MAGAZIN PPT  Salonta

Str. Republicii, nr.11, bl.D3, nr. ap. XXIII

Salonta

Bihor

MAGAZIN PPT  Satu Mare 1

Micro 16, Str. Careiului, Bloc C7, Parter,

Satu Mare

Satu Mare

MAGAZIN PPT  Satu Mare 2

Str. I. C. Bratianu, Nr. 5, spatiu com 3 , Parter,

Satu Mare

Satu Mare

MAGAZIN PPT  Simleu Silvaniei

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 4, Parter

Simleu Silvaniei

Salaj

MAGAZIN PPT  Sannicolau Mare

Str. Republicii, Nr. 11,

Sannicolau Mare

Timis

MAGAZIN PPT  Siret

Str. Latcu Voda, Nr. 1,

Siret

Suceava

MAGAZIN PPT  Tandarei

Str. Bucuresti, Bl.84, Parter,

Tandarei

Ialomita

MAGAZIN PPT  Targoviste

Str Garii, Nr. 6, Complex Comercial "Pavcom",

Targoviste

Dambovita

MAGAZIN PPT  Targu Bujor

Str. G-ral Er. Grigorescu, Nr. 72, Bl. A0, Sc. 1,

Targu Bujor

Galati

MAGAZIN PPT  Targu Frumos

Str. Cuza Voda, Bl.43A, Parter

Targu Frumos

Iasi

MAGAZIN PPT  Targu Mures

Str.Revolutiei, Nr. 1, Parter,

Targu Mures

Mures

MAGAZIN PPT  Targu Mures

Bd. 1848, Nr 19, Parter,

Targu Mures

Mures

MAGAZIN PPT  Targu Secuiesc

Str. Curtea 13, Nr. 2, Parter

Targu Secuiesc

Covasna

MAGAZIN PPT  Targu Jiu

Str.Victoriei, Nr. 44,

Targu Jiu

Gorj

MAGAZIN PPT  Timisoara 1

Str. Iancu Vacarescu, nr. 24-26, ap. SAD, nr. 2

Timisoara

Timis

MAGAZIN PPT  Timisoara 2

Str.Coriolan Brediceanu, nr.6A

Timisoara

Timis

MAGAZIN PPT  Targu Neamt

Str Aleea Salcamilor, nr 1, Parter

Targu Neamt

Neamt

MAGAZIN PPT  Turda

Str. 1 Decembrie 1918, nr.2, ap.1

Turda

Cluj

MAGAZIN PPT  Turnu Magurele

Str. Horia, Closca si Crisan, Bl. E2, Parter

Turnu Magurele

Teleorman

MAGAZIN PPT  Tarnaveni

Str.1 Mai nr.1(Str. Republicii nr.71),Parter

Tarnaveni

Mures

MAGAZIN PPT  Tasnad

Str. Lacramioarelor,

Tasnad

Satu Mare

MAGAZIN PPT  Vaslui

Str. Stefan Cel Mare, Nr. 82,

Vaslui

Vaslui

MAGAZIN PPT  Vicovu de Sus

Calea Cernauti, nr.223,

Vicovu de Sus

Suceava

MAGAZIN PPT  Videle

Str. Republicii, Nr. 7,

Videle

Teleorman

MAGAZIN PPT  Viseu de Sus

Str. Republicii, Nr. 2,

Viseu de Sus

Maramures

MAGAZIN PPT  Vulcan

Str. Preparatiei, Nr. 8A,

Vulcan

Hunedoara

MAGAZIN PPT  Valenii de Munte

Str. Nicolae Iorga, nr. 75, bl,C1, ap.2, Parter

Valenii de Munte

Prahova

MAGAZIN PPT  Valea lui Mihai

Str. Republicii, Nr. 9, Bl. T16, Parter,

Valea lui Mihai

Bihor

MAGAZIN PPT  Vatra Dornei

Str. Mihai Eminescu, nr. 30, parter

Vatra Dornei

Suceava

MAGAZIN PPT  Zalau

Bd.Mihai Viteazu,Nr.17,Bl.Perla,Sc.A,Ap.41/I/II/2,

Zalau

Salaj

MAGAZIN PPT  Slobozia

Bd. Matei Basarab, Bl. K3, Sc.A, Et. Parter, spatiu comercial

Slobozia

Ialomita

MAGAZIN PPT  Toplita

 Str. Nicolae Balcescu, Bl.A, Sc. VII

Toplita

Harghita

Anexa 2 la

Regulament Oficial al

 Campaniei Promoționale „Aniversare PPT 11 ani”

Talon de participare